Umzi wombona omanzi ngokuvumayo weMveliso yeMveliso